smart city

Smart City Barcelona Commons Report

In early 2016, the Barcelona City Council commissioned us to write a report to, "develop a strategic vision of the knowledge society that facilitates citizen empowerment through technology". To this end, we prepared a report diagnosing the main problems, objectives and actions in the following areas: software, telecommunications networks, physical products (including the world of makers and open design, R&D centres, and waste and circular economy), collaborative consumption, and commerce, energy and mobility. (ESPAÑOL - CATALÀ)

Informe Ciutat Intel·ligent Barcelona Commons

A inicis del 2016, la Primera Tinença de l'Alcaldia ens va encarregar un informe amb l'objectiu de «desenvolupar una visió estratègica de la societat del coneixement que faciliti l'apoderament ciutadà a través de la tecnologia». Amb aquest propòsit l'informe fa una diagnosi de les principals problemàtiques, objectius i accions a desenvolupar en els següents àmbits: software, xarxes telecom, productes físics (incloent el món maker i disseny obert, centres d'i+d, i residus i economia circular), consums col·laboratius i comerç, energia i mobilitat. Per tal de reforçar el bé comú i l'apoderament ciutadà de la tecnologia, es tenen especialment en compte projectes lliures/oberts/de béns comuns així com aquells de l'economia social i solidària i l'economia col·laborativa.(ENGLISH / ESPAÑOL)